Skip to content

Coovels Smits Stichting  (Coovels Smits) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacystatement wil Coovels Smits heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Coovels Smits doet er alles aan om de privacy van betrokkenen en aanvragers te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coovels Smits houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uitdrukkelijke toestemming betrokkenen en aanvragers als deze gegevens nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij zij daartoe uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen en aanvragers heeft verkregen;
 • zij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken;
 • op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en betrokkenen en aanvragers hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Coovels Smits is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u als  betrokkene of aanvrager na het doornemen van ons Privacystatement, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Coovels Smits Stichting
Heiakker 7
5171WN Kaatsheuvel
coovelssmits@ziggo.nl

Waarvoor verwerkt Coovels Smits persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Coovels Smits Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden volgens onze statuten:

Persoonsgegevens die naar aanleiding van een aanvraag voor financiële ondersteuning worden verkregen worden voor dit doel verwerkt.

E-mailadressen van organisaties die namens hun cliënten aanvragen indienen kunnen gebruikt worden voor het doen van uitnodigingen.

Coovels Smits verwerkt de gegevens anoniem voor eigen doeleinden. Zo worden jaarlijks het aantal aanvragen geregistreerd, de aard van de beslissing (toegekend, afgewezen, deels toegekend, ingetrokken).

Iedereen van wie persoonsgegevens verwerkt worden kan het privacy beleid opvragen via het e-mail adres coovelssmits@ziggo.nl.

Verstrekking aan derden

Ontvangen gegevens van een betrokkene worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemming is ontvangen. Schriftelijke toestemming kan zowel per post als per e-mail worden verstrekt.

Enkel in het geval er een wettelijke rechtsplicht of gerechtelijke uitspraak is gedaan die noopt tot het doorgeven van gegevens zal op deze basis zonder toestemming doorgifte plaatsvinden.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van het aanvraagformulier is maximaal vijf jaar vanaf het jaar waarin de aanvraag is gedaan. De gegevens worden gedurende deze tijd bewaard en worden hergebruikt bij een nieuwe aanvraag voor zover deze nog actueel zijn.

Beveiliging

Coovels Smits zal zich inspannen haar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen oneigenlijk gebruik. Coovels Smits is zich ervan bewust dat computersystemen kunnen worden gehackt of componenten kunnen worden gestolen. Om deze redenen heeft zij de volgende maatregelen getroffen:

 1. personal computer is uitgerust met een firewall en up-to-date virusscanner. De computer is beveiligd met een tweetraps authenticatie systeem;
 2. gegevens worden binnen een geautomatiseerd systeem in de Cloud opgeslagen;
 3. gegevens worden enkel gedeeld met bestuursleden.
 4. de bestuursleden kennen het belang van de bescherming van de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten en zijn ingevolge de statuten aan niemand verantwoording schuldig;
 5. het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke Coovels Smits van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Coovels Smits kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Coovels Smits u hierover direct contact met ons op te nemen om er bij voorkeur en zo mogelijk samen met u uit te komen.

Op verzoeken wordt binnen 1 maand gereageerd. U moet een verzoek schriftelijk indienen (post of mail). Er worden geen kosten berekend voor deze verzoeken. Buitensporige of ongegronde verzoeken worden geweigerd. In uitzonderlijke gevallen wordt de beslistermijn verlengd met 2 maanden, hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van Coovels Smits dan staat de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit  Persoonsgegevens met een verzoek om te bemiddelen in over de uitoefening van uw rechten.