Skip to content

Coovels Smits Stichting registratie KvK nummer 41087937 Fiscaal nummer: 801459308

Staat van baten en lasten 2023 (afgerond op duizenden euro’s)

Baten                                                               263
Verhuurresultaat onroerend goed 175
Beleggingsresultaat                                      88
Lasten                                                                87
Steunverleningen                                            326
Accountantskosten                                             6
Algemene en bestuurskosten                             3
Financieel resultaat                                          -150

Toelichting:

Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Coovels Smits Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het doel en de activiteiten van de Coovels Smits Stichting dienen voor ten minste 90% het algemeen belang. De Coovels Smits Stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting voldoet aan de eisen voor wat betreft integriteit, beloning voor bestuurders, administratie, publicatie en verantwoording. Het bestuur bestaat uit drie personen, waarvan de voorzitter steeds een rechtstreekse afstammeling is van de oprichters, die de functie uitoefenen als vrijwilliger zonder beloning of vaste onkostenvergoeding; verder heeft de stichting geen medewerkers in dienst. De Coovels Smits Stichting beschikt over een actueel beleidsplan. In het geval de Coovels Smits Stichting wordt opgeheven wordt het geld dat overblijft besteed aan een ANBI, of als een ANBI met een soortgelijke doelstelling in Nederland niet bestaat, aan een buitenlandse instelling die het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De stichting blijft actief om met personen (en rechtspersonen) in contact te komen en na te gaan of ondersteuning gewenst en mogelijk is zoals deze past binnen de doelstelling en statuten.

De Belastingdienst heeft de Coovels Smits Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Formulier publicatieplicht ANBI